WZO

 1. PODSTAWA PRAWNA WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

  §1.

 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania są zgodne z :

   

1) Rozporządzeniem Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 listopada 2010 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2004 roku nr 256 poz. 2572 z póź. zm. ).

 

2) Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

§2.

  1. Ocenianiu podlegają:

    

   1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

   2) zachowanie ucznia.

    

  2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych u cznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających te podstawę.

    

  3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

    

   §3.

    

   3.1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

    

   3.2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

    

   1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

   2) udziela nie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;

   3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

   4) dostarczanie rodzi com ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

   5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

    

   3.3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

    

   1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

   2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

   3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali o której mowa w paragrafie 6;

   4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

   5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali o której mowa w paragrafie 6;

   6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

   7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom ) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

    

   §4.

    

   4.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o:

    

   1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

   2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

   3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

    

   4.2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 

 

 1. OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

 

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia uwzględniają:

 

5.1 Zasada otwartości.

 

Celem jest doprowadzenie do tego, by każdy aspekt podlegający ocenianiu w każdej jego fazie był znany uczniom oraz ich rodzicom ( prawnym opiekunom ).

1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o zasadach oceniania zachowania.

3) Uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu.

4) W przypadku otrzymania niskiej oceny uczeń powinien być poinformowany o konsekwencjach wynikających dla dalszego kształcenia.

5) Uczeń zna zasady korzystania z procedur odwoławczych, gdy uzyskana ocena śródroczna lub roczna nie satysfakcjonuje go.

6) Każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajona przed klasą.

7) Na prośbę ucznia, jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

8) Każda forma aktywności podlegająca ocenie powinna być omówiona , natomiast praca pisemna udostępniona uczniowi, a na życzenie- rodzicom ( prawnym opiekunom ).

 

5.2 Zasada systematyczności i terminowości.

 

Celem jest planowanie procesu oceniania i wdrażania ucznia do systematycznej pracy.

 

1) Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.

2) Ustala się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

 

Jedna godzina tygodniowo-minimum trzy oceny

Dwie godziny tygodniowo- minimum cztery oceny

Trzy godziny tygodniowo- minimum pięć ocen

Cztery i więcej godzin tygodniowo- minimum sześć ocen.

 

3) Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętność, takie, jak:

 

Ocenianie bieżące:

a) odpowiedzi ustne,

b) testy,

c) kartkówki ( nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, wykorzystując w tym celu materiał z trzech ostatnich tematów),

d) sprawdziany według specyfiki przedmiotu ( nauczyciele ustalają między sobą datę sprawdziany zachowując wymóg nie przekraczania trzech sprawdzianów w tygodniu dla ucznia ).

 

Ocenia nie sumujące:

 

a) test lub kontrolne prace pisemne, których celem jest sprawdzanie wiedzy z całego półrocza lub roku ( odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczycieli);

b) należy przestrzega ustalenia, aby był to jeden test lub jedna kontrolna praca pisemna w dniu dla u cznia.

 

4) W całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania wyznaczone przez dyrektora.

5) Uczeń wykazuje się dobrą organizacją wewnętrzną, powoduje to, że :

 

a) potrafi zaplanować swój proces uczenia się,

b) rytmicznie realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze,

c) w wyznaczonym terminie wywiązuje się z obowiązku szkolnego.

 

5.3 Zasada higieny pracy umysłowej.

 

Celem zasady jest stworzenie warunków do przyswajania wiedzy bez przeciążania umysłu obszerną ilością zadań w jednym czasie.

 

1) Nauczyciele zapowiadają sprawdziany i prace klasowe przynajmniej tydzień przed ich terminem i zaznaczają ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

2) Nauczyciele planują terminy prac pisemnych ( maksymalnie jedna w dniu, a trzy w tygodniu).

3) Nauczyciel udziela uczniom wsparcia emocjonalnego.

 

5.4 Zasada przekazu informacji zwrotnej.

 

Celem jest bieżące informowanie osób zainteresowanych ocenianiem o czynionych przez ucznia postępach, powodowanie zmiany na lepsze, pomoc w planowaniu dalszych działań.

 

1) Nauczyciel w relacji z uczniem może informację zwrotną przekazać:

 

a) przeprowadzając rozmowę indywidualną,

b) pisząc notatkę w dzienniczku lub zeszycie przedmiotowym,

c) pisząc obszerniejsza notatkę pod pisemna praca kontrolną,

d) dokonując systematycznego wpisu do kart informacyjnych o uczniu.

 

2) Wychowawca w relacji z rodzicem może informację zwrotną przekazać:

 

a) telefonicznie,

b) podczas rozmowy indywidualnej,

c) pisząc notatkę pisemną ( dzienniczek, list, zeszyt przedmiotowy, zeszyt korespondencji),

d) w czasie szkolnych zebrań z rodzicami,

e) w czasie dni otwartych,

f) poprzez analizę wpisów do kart informacyjnych o uczniu.

5.5 Zasada notowania postępów uczniów i oceniania różnorodnych form aktywności uczniów.

 

Celem jest gromadzenie informacji o uczniu dla rzetelnego wnioskowania o osiągnięciach edukacyjnych.

 

1) Forma i częstotliwość oceniania.

 

Uczniowie oceniani będą systematycznie w ciągu roku szkolnego oraz czasie tygodnia zaliczeń ( tj. przedostatni tydzień semestru i przedostatni tydzień roku szkolnego ) za pomocą następujących narzędzi pomiaru dydaktycznego:

 

a) odpowiedź na lekcji z trzech ostatnich tematów,

b) kartkówka ( niezapowiedziana forma odpowiedzi nie przekraczająca 15 minut i obejmująca materiał trzech ostatnich tematów ), wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż tydzień po jej przeprowadzeniu,

c) odpowiedź ustna- ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia udzielonej w czasie lekcji,

d) sprawdzian- przygotowany i zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym;maksymalna ilość prac tego typu- trzy tygodniowo; wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż tydzień po przeprowadzeniu sprawdzianu,

e) praca na lekcji ( aktywność ),

f) praca domowa- ocena następuje na podstawie samodzielnej pracy wykonanej przez ucznia,

g) w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania wyznaczone przez dyrektora,

h) nauczyciele mają prawo określania, po konsultacji z wychowawcą klasy, innych ( nie wymienionych powyżej ) form pozyskania oceny wynikającej ze specyfiki przedmiotu ( np. samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza...),

i) uczeń w uzasadnionym przypadku ma prawo do wyboru formy prezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

 

2) Sposoby notowania postępów uczniów:

 

a) oceny,

b) karta informacji o uczniu,

c) ocena opisowa,

d) gromadzenie prac pisemnych oraz innych wytworów i prac uczniów.

 

5.6 Zasada podmiotowości i indywidualizacji.

Celem jest dostosowanie stopnia trudności zakresu treści podlegających ocenie do możliwości indywidualnych ucznia.

 

1) Dostosowanie poziomu wiedzy sprawdzanej do możliwości indywidualnych ucznia.

2) Umożliwienie uczniom zaprezentowania wiedzy w wybranej przez nich ( lub nauczyciela ) formie.

3) Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej , oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

4) Możliwość uczestniczenia uczniów w konsultacjach nauczycielskich podczas wyznaczonych dyżurów.

5) Udział uczniów w zajęciach wyrównawczych ( jeżeli zaistnieje taka potrzeba ).

6) Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

7) W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki ( decyzję tą podejmuje dyrektor na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach wydanej przez lekarza lub poradnię specjalistyczną).

8) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”.

 

5.7 Zasada angażowania się uczniów w systemie oceniania.

Celem jest uczynienie ucznia odpowiedzialnym i świadomym osiągniętych wyników w nauce.

 

1) Zna zasady szkolnego systemu oceniania.

2) Świadomie poddaje się ocenie.

3) Dokonuje samooceny stanu wiedzy i umiejętności.

4) Przyjmuje aktywną postawę przy poprawianiu własnych wyników.

 

5.8 Zasada efektywności racjonalnego procesu oceniania.

 

Celem jest także planowanie procesu uczenia się i nauczania, by w rezultacie proces oceniania świadczył o jego efektywności.

 

1) Widoczne postępy uczniów.

2) Zadowolenie dziecka i rodzica.

3) Satysfakcja nauczyciela w planowaniu kolejnego procesu nauczania, uczenia się i oceniania.

 

5.9 Zasada poprawiania ocen ze sprawowania.

 

Celem jest określanie warunków poprawiania oceny ze sprawdzianów i umożliwienia ocenianemu skorzystania z przysługującego prawa.

 

1) Poprawa sprawdzianu jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami, w ciągu tygodnia od rozdania prac.

2) Uczeń pisze poprawę tylko raz.

3) Uczeń zgłasza nauczycielowi chęć poprawy sprawdzianu w dniu rozdania prac- nauczyciel nie wpisuje wtedy uzyskanej oceny do dziennika.

4) Nauczyciel wpisuje uczniowi do dziennika ocenę z poprawy.

 

5.10 Zasada klasyfikowania uczniów poprzez przeprowadzenie egzaminów

 

  • klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianu OKE.

    

   Celem jest określenie warunków towarzyszących klasyfikowaniu uczniów oraz przeprowadzania wszelkich egzaminów wynikających z rozporządzenia MEN.

    

   1) Klasyfikowanie śródroczne i roczne.

    

   a) Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w paragrafie 6 pkt 6.1 oraz oceny zachowania.

   b) Klasyfikowanie śródroczne uczniów jest przeprowadzane jeden raz w ciągu roku szkolnego na zakończenie I semestru.

   c) Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa w rozporządzeniu MEN.

   d) Posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej śródrocznej i rocznej odbywa się na tydzień przed zakończeniem semestru ( roku szkolnego ) .

   e) Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i wychowawcę, a ten z kolei jego rodziców ( prawnych opiekunów ), o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie zachowania w następujących terminach i formach:

    

  • ucznia poprzez wpis do dzienniczka ucznia na 4 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego,

  • rodzica ( prawnego opiekuna ) poprzez pisemne powiadomienie o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania poświadczone własnoręcznym podpisem potwierdzającym otrzymanie na 4 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

    

   f) Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po osiągnięciu opinii klasy i dokonaniu przez ucznia samooceny, na podstawie śródrocznej i rocznej oceny zachowania ( patrz paragraf 6 WZO ). Ustalona przez wychowawce ocena zachowania jest ostateczna.

 

§6

6.1 Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:

 

1) Przyjmujemy następującą skale ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV:

 

  • stopień niedostateczny ( 1 )- ndst.

  • stopień dopuszczający ( 2 )- dp.

  • stopień dostateczny ( 3 )- dst.

  • stopień dobry ( 4 )-db.

  • stopień bardzo dobry ( 5 )-bdb

  • stopień celujący ( 6 )- cel.

    

   2) Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, roczną na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych z II semestru.

    

   3) Oceny cząstkowe z prac pisemnych wyrażone będą w następującej skali (stosowanie skali wynikać będzie ze specyfiki przedmiotu):

 

 

Więcej niż 100 %

celujący ( 6 )

98-100%

bardzo dobry + ( 5 +)

94-97%

Bardzo dobry ( 5 )

89-93%

Bardzo dobry - ( 5 -)

85-88%

dobry + ( 4+)

79-84%

dobry ( 4 )

73-78%

dobry - ( 4 - )

67-72%

dostateczny + ( 3+)

55-66%

dostateczny ( 3 )

50-54%

dostateczny - ( 3-)

44-49%

dopuszczający + ( 2+)

35-43%

dopuszczający (2)

30-34%

dopuszczający - (2-)

Poniżej 30%

niedostateczny (1)

 

4) Oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wystawiają nauczyciele prowadzący te zajęcia.

 

 

 

  1. Przyjmujemy następujące kryteria ocen:

    

   1) Oceny przedmiotów:

    

a) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych,

b) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

 • niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,

 • potrzebne w życiu.

   

  Wymagania konieczne wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych ( czyli na ocenę dostateczną).

   

c) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

 • najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

 • łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,

 • o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,

 • często powtarzające się w programie nauczania,

 • dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

 • określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,

 • dotyczące głównie prostych, uniwersalnych umiejętności, w najmniejszym zakresie wiadomości.

   

d) ocenę dobra otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

 • istotne w strukturze przedmiotu,

 • bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane do wymagań podstawowych,

 • przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,

 • o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,

 • użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

 • wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów ( przykładów ) znanych z lekcji i podręcznika

   

e) ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

 • złożone, trudne, ważne do opanowania,

 • wymagające korzystania z innych źródeł wiedzy,

 • umożliwiające rozwiązywanie problemów,

 • pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

 • gwarantujące pełne opanowanie programu.

 

f) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające:

 • znacznie wykraczające poza program nauczania,

 • stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,

 • wynikające z indywidualnych zainteresowań,

 • zapewniające pełne wykorzystanie informacji dodatkowych,

 • wymagające zastosowania rozwiązań nietypowych,

 • zostaje finalistą konkursu wojewódzkiego.

 

  1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

    

   1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

   2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

   3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

   4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

   5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

   6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

   7) okazywanie szacunku innym osobom.

    

  2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

    

   1) wzorowe,

   2) bardzo dobre,

   3) dobre,

   4) poprawne,

   5) nieodpowiednie,

   6) naganne,

    

z zastrzeżeniem ust. 5 § 6.

 

  1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

    

  2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

    

  3. Za kryterium śródrocznej oceny zachowania przyjmujemy zdobycie przez ucznia odpowiedniej ilości punktów zgodnie z zasadami:

 

 

 

 

wzorowe

230 i więcej punktów

bardzo dobre

200 punktów

dobre

150 punktów

poprawne

100 punktów

nieodpowiednie

50 punktów

naganne

Poniżej 50 punktów

 

  1. Ocenę roczną zachowania ustala się jako średnią punktów z dwóch semestrów.

    

  2. Do ustalenia oceny zachowania służy zeszyt obserwacji zachowań uczniów prowadzony w klasach I-VI, w którym na bieżąco są odnotowywane zdobyte przez uczniów punkty dodatnie i ujemne.

    

   6.10. Każdy uczeń na początku każdego semestru otrzymuje 100 punktów.

    

   6.11. Aby uzyskać wyższa niż przewidywana ocenę roczną zachowania uczeń jest zobowiązany zdobyć odpowiednią ilość punktów dodatnich za zachowania pozytywne do dnia poprzedzającego posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.

    

   6.12. Przyjmujemy następującą punktację zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów:

   1) Uczeń może uzyskać punkty dodatnie za następujące zachowania pozytywne:

 

 

LP.

TREŚĆ OCENY

LICZBA PUNKTÓW

1

Udział w konkursie ( w zależności od rodzaju konkursu i zajętego miejsca):

 1. szkolnym,

 2. międzyszkolnym;

 

 

1-7

1-15

2

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:

 1. międzyszkolnych,

 2. gminnych;

 

1-15

1-20

3

Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych.

1-20

 

4

Praca na rzecz szkoły.

1-10

 

5

Pełnienie funkcji społecznych w szkole.

10

 

6

Praca na rzecz klasy.

1-10

 

7

Pełnienie funkcji społecznych w klasie.

5

 

8

Praca na rzecz innych, działalność charytatywna.

1-20

 

9

Pomoc kolegom w nauce.

1-10

 

10

Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności.

1-25

 

11

Miesiąc bez spóźnień.

5

 

12

Miesiąc ze 100% frekwencją

10

13

Miesiąc ze wszystkimi godzinami usprawiedliwionymi.

5

14

Samoocena ucznia ( raz w semestrze ).

0-10

 

15

Do dyspozycji klasy ( raz w semestrze )

0-10

 

16

Do dyspozycji wychowawcy klasy ( raz w semestrze wychowawca przyznaje punkty na podstawie dokonanych obserwacji i przeprowadzonych rozmów).

 

0-10

 

2) Uczeń może uzyskać punkty za następujące zachowania negatywne:

 

LP.

TREŚĆ OCENY

LICZBA PUNKTÓW

1

Przeszkadzanie na lejkach, nie wykonywanie poleceń nauczyciela.

1-10

 

2

Brak pracy domowej.

3

3

Brak niezbędnych przyborów, zeszytów i podręcznika.

3

4

Aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

5-20

 

5

Ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo.

1-10

 

6

Bójki, zaczepki słowne lub fizyczne.

5-30

 

7

Złe zachowanie na wycieczce, biwaku, imprezach okolicznościowych i sytuacjach pozaszkolnych.

 

1-10

8

Niewłaściwe obuwie.

10

9

Niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku.

10-20 ( plus zwrot kosztów naprawy)

10

Niszczenie rzeczy innych osób ( korzystanie z rzeczy innych osób bez pozwolenia).

 

1-20

11

Kradzież ( na terenie szkoły i poza szkołą ).

50

12

Zaśmiecanie otoczenia.

 

1-5

13

Spóźnienia na lekcję.

3

14

Niewywiązywanie się ze zobowiązań.

 

1-10

15

Opuszczanie terenu szkoły ( lekcji ) bez usprawiedliwienia.

5

16

Brak dzienniczka ucznia.

5

17

Fałszowanie podpisów i dokumentów.

50

18

Nieprzeczytanie w ciągu miesiąca przynajmniej jednej książki.

5

 

6.13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :

 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

6.14. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §8 ust.8.1.pkt.1.

 1. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

§7

  1. Uczeń może być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności u cznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

    

  2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

    

  3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

    

  4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

    

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

  1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o który mowa w ust.4 pkt.2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

    

  2. Uczniowi, o którym mowa w ust.7.4 pkt.2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

    

  3. Egzaminy klasyfikacyjne i ustne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust.7.8.

    

  4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

    

  5. Termin egzaminy klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ).

    

   7.10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 7.2, ust.7.3, ust.7.4. Pkt.1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

    

   7.11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 7.4, pkt.2, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

    

   1) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;

   2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określony w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

    

   7.12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.7.4, pkt2 oraz jego rodzicami ( opiekunami prawnymi) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

    

   7.13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów-rodzice ( prawni opiekunowie).

    

   7.14. z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

    

   1) imiona i nazwiska nauczycieli o których mowa w ust. 7.10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia o którym mowa w ust.7.4 pkt2-skład komisji;

   2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

   3) zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne;

   4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

    

   Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

    

   7.15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.

    

   7.16. Ustalona przez nauczyciela lu uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.8.2.pkt.2.

    

   7.17. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

§8

 

  1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ro zna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

    

  2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

    

   1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz na jego podstawie ustala się roczną ocen e klasyfikacyjną z tych zajęć edukacyjnych;

    

   2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala się roczną ocen ę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością; w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczą ego komisji.

    

  3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.8.2 pkt.1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).

    

  4. W skład komisji wchodzą:

    

   1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

    

a) dyrektor szkoły-jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły-jako przewodniczący komisji;

b) wychowawca klasy;

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie.

  1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.8.4 pkt. 2 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z ty, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

    

  2. Ustalona przez komisje roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może by niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

    

  3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

    

   1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

    

a) skład komisji;

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.8.2 pkt.1;

c) zadania ( pytania sprawdzające);

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

 

2) w wyniku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

a) skład komisji;

b) termin posiedzenia komisji;

c) wynik głosowania;

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8.7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

    

  2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 8.2 pkt.1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

    

   8.10. Przepisy ust.8.1-8.9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej o ceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, ze termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.

    

 1. PROMOCJA

   

  §9

   

  1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastosowaniem ust.9.7.

    

  2. Począwszy od IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.9.4, 9.5 i §10 ust.10.9.

    

  3. Począwszy od IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

    

  4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ).

    

  5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, uzyskał po ustaleniu, bądź uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celująca końcową ocenę klasyfikacyjną.

    

  6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.9.2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem §10 ust.10.9.

    

  7. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ucznia.

    

    

 1. EGZAMIN POPRAWKOWY

   

  §10

   

  10.1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskała ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

   

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

10.2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

10.3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

10.4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 

1) dyrektor szkoły- jako przewodniczący komisji;

 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący;

 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.

 

10.5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.10.4. Pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach.

 

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

10.6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

1) skład komisji;

 

2) termin egzaminu poprawkowego;

 

3) pytania egzaminacyjne;

 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

10.7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

10.8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.10.9.

 

10.9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, promowa do klasy warunkowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 1. UKOŃCZENIE SZKOŁY

 

§11

 

11.1. Uczeń kończący szkołę podstawową:

 

1) jeżeli wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo wyższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;

 

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu o którym mowa w §12.

 

11.2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.11.1 pkt.1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania.

 

11.3. O ukończeniu szkoły podstawowej przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z jego rodzicami ( opiekunami prawnymi ).

 1. SPRAWDZIAN

  PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

§12

12.1.

 

1) W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki szkolnej w szkole podstawowej.

 

2) Informator zawierający w szczególności opis zakresu sprawdzianu, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

 

3) Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej.

 

4) Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

5) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

6) Uczniowie niepełnosprawni mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych do ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

7) Opinia, o której mowa w ust.12.1 pkt.4, powinna by wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

 

8) Opinię, o której mowa w ust.12.4 pkt.4, rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

 

9) Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia lub mogą być z niego zwolnieni.

 

10) Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego-dyrektor szkoły.

 

11) Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu na podstawie wskazań rady pedagogicznej.

 

12) Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu na podstawie:

 

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

b) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

c) zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

 

13) Dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje na piśmie rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do jego dysfunkcji. Rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia składają oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań.

 

14) W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia, rodzi składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji do dnia 31 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.

 

12.2.

 

1) Za organizacje i przebieg sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

 

2) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 mieniące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

 

3) Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lu b innych ważnych powodów, nie mogą wziąć udziału w pracach zespołu egzaminacyjnego, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

 

4) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu, organizowane przez komisję okręgową.

 

5) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szczególności:

 

a) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu w danym roku szkolnym;

 

Listę tę przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła poczta elektroniczną dyrektorowi komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym sprawdzian jest przeprowadzany.

 

b) nadzoruje przygotowanie sal, w których sprawdzian ma być przeprowadzany, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

c) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu;

d) powołuje, wśród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorują e przebieg sprawdzianu, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów;

e) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu przed rozpoczęciem sprawdzianu;

f) nadzoruje przebieg sprawdzianu;

g) wydłuża czas sprawdzianu dla uczniów, o których mowa w §12 ust.12.4;

i) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów oraz niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;

j) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.

 

6) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Następnie zabezpiecza je i przechowuje do dnia przeprowadzenia sprawdzianu.

 

7) W przypadku stwierdzenia, ze przesyłki, o których mowa w ust. 12.2 pkt.6, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora komisji okręgowej.

 

12.3.

 

1) Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust. 12.3 pkt.2.

 

2) Dla uczniów, o których mowa w §12 ust.12.4, czas trwania sprawdzianu może być wydłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

 

12.4.

 

1) W przypadku, gdy sprawdzian ma by c przeprowadzany w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach.

Zadaniem zespołów nadzorujących jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.

 

2)W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

 

a) przewodniczący;

b) co najmniej 2 nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce.

 

3) Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali.

 

4) Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

 

12.5.

 

1) Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, nie zostały naruszone.

 

2) W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.12.5 pkt.1, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza rozpoczęcie sprawdzianu i powiadamia o tym fakcie dyrektora komisji okręgowej.

 

3) W przypadku, stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.12.5 pkt.1, nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczym zespołów nadzorujących zestawy zdań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

 

4) Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom polecając sprawdzenie, czy otrzymane zestawy i karty odpowiedzi są kompletne.

 

5) W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw lub nowa kartę odpowiedzi.

 

6) Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego umieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie lub karcie odpowiedzi.

 

7) Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi przed rozpoczęciem sprawdzianu, uczeń wpisuje swój kod nadany przez komisje okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów ani kart odpowiedzi imieniem i nazwiskiem.

 

12.6.

1) W zasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

 

2) W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

12.7.

 

1) sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

 

2) W trakcie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszcza sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

 

3) W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy:

 

a) delegowani pracownicy ministerstwa nieobsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

b) delegowani pracownicy Komisji Generalnej.

 

4) W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

 

5) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia prace tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informacje o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu sprawdzianu umieszcza w protokole.

 

6) Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.

 

7) Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

 

8) Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

12.8.

1) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Centralnej.

 

2) Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku powtarza ostatnia klasę szkoły podstawowej i przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

 

3) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa taki wniosek w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ucznia.

 

12.9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom ( opiekunom prawnym ) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

12.10.

 

1) Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.

 

2) Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

3) Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia oddzielnie komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust.12.8 pkt.1, do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

4) Zaświadczenie, o którym mowa w ust.12.10 pkt.3, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom ) w dniu zakończenia roku szkolnego.

 

12.11.

 

1) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu oraz protokół zbiorczy. Protokoły podpisują

 

a) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego,

b) przewodniczący zespołów nadzorujących,

c) członkowie komisji.

 

2) protokoły, o których mowa w ust.12.11 pkt.1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

 

3) Dokumentację sprawdzianu komisja okręgowa przechowuje przez okres 6 miesięcy.

 1. NAGRODY I KARY

   

  §13

   

13.1. W toku nauki szkolnej uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia. Do nich należą:

 

1) Ustna pochwała nauczyciela lub wychowawcy klasy wobec całej klasy.

 

2) Pochwała udzielona wobec nauczycieli i dyrekcji szkoły.

 

3) Pochwała udzielona na apelu szkolnym wobec całej szkoły.

 

4) List pochwalny do rodziców.

 

5) Nagroda książkowa lub dyplom na koniec roku szkolnego:

 

a) w klasach IV-VI za bardzo dobre wyniki w nauce ( średnia co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobra ocena zachowania );

b) w klasach I-VI za osiągnięcia czytelnicze;

c) w klasach I-VI za frekwencję;

d) dyplom wzorowego ucznia w klasach IV-VI;

e) za udział i wyróżnienia w konkursach na etapie powiatowym.

6) Wpis na świadectwie szkolnym za szczególne osiągnięcia.

 

13.2. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli na koniec roku uzyska średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

13.3. Kary stosowane w szkole za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły i lekceważenie obowiązków szkolnych nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Należą do nich:

 

1) Ostrzeżenie ustne przez wychowawcę klasy.

 

2) Upomnienie ustne przez wychowawcę klasy.

 

3) Upomnienie ustne przez dyrektora szkoły.

 

4) Nagana udzielona przez wychowawcę.

 

5) Nagana udzielona przez dyrektora szkoły w obecności całej szkoły na apelu szkolnym.

 

6) Naprawienie wyrządzonej szkody.

 

13.4. Szkoła informuje rodziców( prawnych opiekunów ) ucznia o przyznanej mu karze w następujący sposób:

 

1) Wpis w dzienniczku ucznia.

 

2) Rozmowa indywidualna.

 

3) Informacja wychowawcy na zebraniu klasowym.

 

4) Informacja na piśmie potwierdzona przez dyrektora szkoły.

 

13.5. Uczeń ma prawo odwołania się od kary na zasadach ustalonych w Statucie Szkoły

( §87).

 

§14

 

14.1.Akceptacji i zatwierdzenia Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna.

 

14.2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania podlegają ewaluacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1.

 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne- I etap edukacyjny

 

1)Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

b) pomoc uczniowie w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

d) dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach,

e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2) Jawność ocen

 

a) nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z wybranego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

b) nauczyciele informują uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów ) o kryteriach i zasadach oceniania zachowania uczniów,

c) oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i rodziców ( prawnych opiekunów ), sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie ) otrzymują do wglądu na zasadach ustalonych przez nauczyciela,

d) na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

3) Dostosowanie wymagań

 

Nauczyciel jest zobowiązany do:

 

a) na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej obniżyć wymagania edukacyjne w szczególnych wypadkach ( deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymogom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania ),

b) przy ustalaniu ocen z edukacji plastycznej, muzycznej, technicznej i wychowania fizycznego należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków,

c) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na czas określony na podstawie opinii wydanej przez lekarza i zaakceptowanej przez dyrektora szkoły.

 

4) Tryb oceniania

 

W nauczaniu zintegrowanym klasy I-III nie stosuje się ocen cyfrowych ani umownych symboli ( wyjątek stanowi dziennik ).

 

Jedyną stosowną formą jest ocena opisowa obejmująca zarówno osiągnięcia edukacyjne i umiejętności ucznia w zakresie opanowania treści programowych, jak i jego zachowanie.

 

Spostrzeżenia z obserwacji uczniów nauczyciel zapisuje w dzienniku lekcyjnym posługując się następującymi oznaczeniami:

 

6-celująco

5-bardzo dobrze

4-dobrze

3-przeciętnie

2-słabo

Na podstawie zapisów w dzienniku nauczyciel przygotowuje raz w miesiącu w dzienniczku ucznia i dwa razy w roku ( I semestr i koniec roku szkolnego ) w dzienniku ocenę opisowa dla każdego ucznia. Ocena miesięczna i semestralna przekazana jest rodzicom ( prawnym opiekunom ) dziecka.

 

W klasie III, w drugim półroczu, nauczyciel stosuje skalę ocen obowiązująca w II etapie edukacyjnym.

 

Uczeń w klasach I-III, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał negatywna ocenę wyników w nauce, na wniosek wychowawcy klasy, w oparciu o opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, bez sprzeciwu rodziców ( prawnych opiekunów ) i dyrektora szkoły może nie zostać promowany do klasy programowo wyższej.

 

 

5) Tabela zakresów ( obszarów ) osiągnięć ucznia

 

 1. Edukacja polonistyczna

 

 1. Czytanie

 

 1. technika

 • tekst opracowany

 • tekst nowy

 1. ze zrozumieniem

   

 1. Wypowiedzi ustne

   

 2. Pisanie

 

 1. ze słuchu

 2. z pamięci

 3. przepisywanie

 4. kaligrafia

 5. wypowiedzi pisemne

 

 1. Gramatyka

   

 2. Recytacja

   

   

 

 

 1. Edukacja przyrodnicza

 

 1. Wiadomości

   

 2. Działalność praktyczna

   

 3. Sprawdziany

   

   

 1. Edukacja matematyczna

 

 1. Rachunek pamięciowy

   

 2. Rozwiązywanie zada tekstowych

   

 3. Wiadomości praktyczne

   

 4. Geometria

   

 5. Sprawdziany

   

 1. Edukacja plastyczna

 

 1. Działalność praktyczna

   

 2. Zaangażowanie

   

 3. Wiadomości

   

 1. Zajęcia techniczne

 

 1. Działalność praktyczna

   

 2. Zaangażowanie

   

 3. Wiadomości

   

 1. Edukacja muzyczna

 

 1. Wiadomości

 

 1. Śpiew

 

 1. Gra na instrumentach

 

 1. Zaangażowanie

 

 1. Wychowanie fizyczne

 

 1. Sprawność fizyczna

   

 2. Udział w zajęciach

   

 1. Zajęci komputerowe

   

 1. Wiadomości

   

 2. Działalność praktyczna

   

6) Ocena zachowania ucznia obejmuje:

 

 1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

 2. repetowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 

Ocena ta prowadzona będzie w dzienniku lekcyjnym. W jej skład wejdą następujące zakresy:

 

 • uznawanie autorytetów,

 • kultura osobista,

 • obowiązkowość, dokładność,

 • zaangażowanie, inicjatywa;

 • kontakty koleżeńskie,

 • poszanowanie własności,

 • eponimiczne wykorzystanie czasu,

 • utrzymywanie porządku wokół siebie;

 

Oznaczenia do oceny zachowania uczniów:

 

W-wzorowo

B- bez zastrzeżeń

P- poprawnie

N- niezadowalająco

 

 

 

7) Powyższy regulamin podlegać będzie ewaluacji.