Program Wychowawczy

 

 

 

 

 

 

Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych,

tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi”

Jan Paweł II

 

 

 

 

Program wychowawczy

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Mistowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA SZKOŁY

 

Jesteśmy Publiczną 6-letnią Szkołą Podstawową, jedną z najstarszych placówek oświatowych w gminie Jakubów.

Pracujemy z dziećmi w wieku od 6 do 13 lat mieszkającymi w Mistowie, Anielinku i Leontynie.

Celem naszym jest tworzenie pełnej życzliwości i wzajemnego zaufania szkoły solidnie przygotowującej do dalszej nauki, w której dziecko będzie miało możliwości wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.

Gwarantując bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę sprawimy, że każde dziecko poczuje się tu dobrze.

Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami, władzami samorządowymi
i oświatowymi społecznością lokalną oraz wszystkimi przyjaciółmi szkoły.

Pragniemy, aby prawda, dobro i piękno były ważne w życiu naszych wychowanków.

Wyróżnia nas profesjonalizm, pracowitość, konsekwencja i otwartość na nowe wyzwania.

Dbamy o to, aby nasi uczniowie lubili swoją szkołę, ich rodzice darzyli ją zaufaniem, pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, a szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.

 

 

 

 

Podstawy prawne planu

 

 1. KONSTYTUCJA RP

 2. USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 07.09.1991 r. z późn. zm.

 3. RAMOWY STATUT SZKOŁY, rozporządzenie MEN z dnia 09.02.2007 r.

 4. PODSTAWA PROGRAMOWA, rozporządzenia MEN z dnia 26.02.2002 r.

 5. USTAWA: KARTA NAUCZYCIALA z dnia 26.01.1982 r. z późn. zm.

 6. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ZADANIA OGÓLNE SZKOŁY

 

 1. Wspomaganie wzrastania dzieci i młodzieży do rodziny małej i wielkiej Ojczyzny.

 

 1. Kształtowanie życzliwego stosunku uczniów do nauczycieli, nauczycieli do uczniów.

 

 1. Tworzenie szczęśliwej wspólnoty szkolnej, wykorzystując "naszą małą szkołę".

 

 1. "Mała szkoła" wpływa na wzajemną życzliwość i zaufanie oraz stanowi właściwą platformę do dobrej pracy edukacyjnej i warunków jej powodzenia.

 

 1. Wspólnie rozwiązujemy problemy osobiste i szkolne, wspólnie się bawimy i uczymy, wspólnie wypoczywamy oraz wyciągamy wnioski.

 

 1. Szanujemy zdanie i opinie w relacji: uczeń-nauczyciel, nauczyciel -uczeń, uczeń-uczeń.

 

 1. Zacieśniamy więzi przyjaźni, szacunku i wzajemnego zrozumienia dzięki pielęgnowaniu tradycji naszej wspólnoty szkolnej.

 

 

 

II. ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 

 1. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia - intelektualny, psychiczny, społeczny, zdrowotny, estetyczny, moralny i duchowy.

 

 1. Rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

 

 1. Rozwijanie świadomości życiowej, użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych.

 

 1. Wyrabianie samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze zarówno intelektualnym jak i społecznym i umiejętne dążenie do godzenia dobra własnego z dobrem innych. Wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych.

 

 1. Kształcenie umiejętności poszukiwania własnego miejsca w rodzinie, szkole, świecie.

 

 1. Wyrabianie szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej, państwie; w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

 

 1. Przygotowywanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
  i hierarchizacji wartości oraz możliwości doskonalenia się.

 

 1. Wyrabianie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

 

 

III. ZADANIE WYCHOWAWCZE DLA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KSZTAŁCENIA

 

- eliminowanie stresu, lęku związanego z przyjściem w nowe otoczenie

poprzez stwarzanie atmosfery ogólnej życzliwości oddział przedszkolny

 

- integracja - kształcenie umiejętności współżycia w grupie,

gotowość do pracy zespołowej "O - VI"

 

- uświadamianie dzieciom wartości, koleżeństwa, sprawiedliwości i dobroci "O - VI"

 

- budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu "O - VI"

 

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną i kształcenie współuczestnictwa

w życiu rodzinnym, przedszkolnym i szkolnym "O - VI"

 

- przekazywanie uczniom informacji u kogo mogą szukać pomocy
w trudnych sytuacjach "O - VI"

 

- rozbudzanie potrzeby działania na rzecz innych, gotowość do niesienia

pomocy, gotowość do podejmowania inicjatyw "O - VI"

 

- uczymy się sprawiać radość i udzielać pomocy młodszym i najbliższym "IV - VI"

 

- umacnianie naturalnych więzi uczuciowych między dziećmi, rodzicami,

rodziną (organizowanie imprez np. Dzień Babci - wieczorek przy herbacie itp.) "O - VI"

 

- integrowanie wspólnoty klasowej poprzez spotkania andrzejkowe, wigilijne itp. "O - VI"

 

- wprowadzamy maluchy w życie szkoły - uwrażliwianie na potrzeby

młodszych kolegów, kształtowanie postaw opiekuńczych oraz uczestnictwo

w zespołowym działaniu "IV - VI"

 

- zwiększenie wzajemnego zainteresowania sytuacją osobistą kolegów i

członków rodziny "IV - VI"

 

- rozbudzenie tendencji do samopoznania, kształtowania umiejętności

adekwatnej samooceny i poczucia własnej wartości "IV - VI"

 

- uczymy się odpowiedzialności za własną szkołę "O - VI"

 

- uczymy się dbać o estetyczny wygląd naszej szkoły "I - VI"

 

 

 

 

 

 

IV. TREŚCI WYCHOWAWCZE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

 1. W zakresie edukacji polonistycznej:

 

- ćwiczenie różnorodnych form komunikowania się z otoczeniem

- ćwiczenie umiejętności wypowiadania się w różnych formach mówionych i pisemnych

- kształcenie nawyków stosowania reguł ortograficznych i interpunkcyjnych

- wdrażanie do odpowiedzialności za treść, formę i estetykę wypowiedzi,

- rozwijanie dociekliwości intelektualnej kształtującej zainteresowania czytelnicze
i kulturalne

- stwarzanie okazji do formułowania samodzielnych wniosków i sądów

- stwarzanie warunków do oceniania własnych zachowań i uczuć pod wpływem analizy zachowań np. postaci literackich, filmowych i zaobserwowanych w życiu codziennym oraz rozwijanie motywacji do poszukiwania wzorców zachowań

- ułatwianie przejawiania indywidualności i wyrażania siebie poprzez uczestnictwo w życiu wspólnoty szkolnej i regionalnej

- wdrażanie do pracy w zespole i porozumiewania się z innymi

- uczestnictwo w kulturze

 

 1. W zakresie edukacji obywatelskiej:

 

- wprowadzenie dzieci w świat wydarzeń życia społecznego

- stworzenie uczniom warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci

- wzmocnienie w uczniach poczucia własnej wartości w relacjach z innymi

- uczenie dostrzegania potrzeb i praw innych osób

- rozwijanie wrażliwości moralnej

- uczenie szacunku do symboli narodowych i państwowych

 

 1. W zakresie edukacji filozoficznej:

 

- poznanie i zrozumienie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, zakazów i nakazów (Statut Szkoły i Regulamin Szkoły)

- uzasadnianie własnego zdania i szacunku dla opinii innych osób

- kształtowanie postawy charakteryzującej się tolerancją wobec ludzi odmiennej kulturze, religii i poglądach

 

 1. W zakresie edukacji czytelniczej:

 

- poznawanie uzdolnień czytelnika oraz kształtowanie nawyków obcowania z książką i innymi nośnikami informacji

- rozwijanie zainteresowań literackich przez kontakt z utworami i ich adaptacjami

- inspirowanie indywidualnej twórczości i działań w dziedzinie literackiej, plastycznej, wydawniczej itp.

- 5 -

 

 

 

 1. W zakresie edukacji zdrowotnej:

 

- pomoc w przystosowaniu się ucznia do nowego etapu nauczania

- przygotowanie się do okresu dojrzewania

- ułatwianie zrozumienia znaczenia dbania o własne zdrowie, w tym spożywania posiłków
w szkole

 

 1. W zakresie edukacji ogólnotechnicznej:

 

- pomaganie uczniom zrozumieć siebie i środowisko techniczne

- stwarzanie warunków do poznawania zasad bezpiecznych, ekonomicznych i ekologicznych zachowań w środowisku technicznym ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się
w ruchu drogowym, jako pieszy, pasażer i jako kierujący rowerem

- umożliwienie uczniom zdobycia karty rowerowej

 

 1. W zakresie edukacji plastycznej:

 

- kształtowanie zdolności emocjonalnych i intelektualnych poprzez sztukę i formy medialne

 

 1. W zakresie edukacji obronnej:

 

- poznanie zagrożeń związanych z kontaktem z przedmiotami wybuchowymi, niebezpiecznymi i niewypałami

- doskonalenie umiejętności właściwego zachowania się w wypadku zetknięcia się
z toksycznymi środkami przemysłowymi

- zapoznanie się z częściowymi zabiegami sanitarnymi

- doskonalenie umiejętności właściwego postępowania w szkole w sytuacji zagrożenia

- poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

 

 

V. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY

 

 1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.

 

 1. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów we wspólnocie uczniów, a także między wychowankami i innymi członkami społeczności.

 

 1. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami
  z trudnościami szkolnymi.

 

 1. Współpraca z rodzicami wychowanków z klasową radą rodziców, włączanie rodziców
  w programowe i organizacyjne sprawy wspólnoty klasowej.

 

 1. Prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia.

 

 1. Współdecyduje z samorządem klasy i z rodzicami uczniów o planie działań wychowawczych na rok szkolny.

 

 1. Ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków.

 

 1. Ma prawo ustanowić własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

 

 1. Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych
  i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i kierownictwa szkoły.

 

 1. Ustalanie i nadzorowanie realizacji harmonogramu dyżurów klasowych: nadzór nad wywiązywaniem się klasy z jej zobowiązań wobec szkoły, nadzór nad utrzymaniem porządku w klasie, jej stanem technicznym i dekoracyjnym.

 

 1. Nawiązywanie kontaktu z rodzicami i uczniów, organizowanie dni otwartych i zebrań klasowych rodziców.

 

 1. Organizowanie wycieczek w ramach realizacji programu edukacji kulturalnej.

 

 1. Wychowawca powinien stanowić wzór dla ucznia.

 

 

 

VI. ZASADY WSPÓLPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

 

 

 1. Współpraca nauczycieli z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 

 1. Zaznajomienie rodziców z podstawą programową, wymaganiami edukacyjnymi oraz
  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

 

 1. Przekazywanie w każdym czasie informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

 

 1. Organizowanie spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Zorganizowanie dwu zebrań ogólnych i co najmniej trzech zebrań klasowych w ciągu roku szkolnego.

 

 1. Angażowanie rodziców do organizacji wycieczek szkolnych, imprez ogólnoszkolnych i klasowych oraz wspomaganie działań gospodarczych

 

 

 

 

 

 

 

VII. ZASADY WSPÓLPRACY WYCHOWAWCZEJ Z SAMORZĄDAMI

 

 1. Udział w imprezach organizowanych przez Samorząd Gminy (sportowe, artystyczne itp.)

 

 1. Udział w akcjach wspomagających dzieci z rodzin biednych i borykających się
  z problemem alkoholowym, doraźna pomoc finansowa.

 

 

 

VIII. CELE WYCHOWAWCZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Organizowanie i koordynowanie imprez i uroczystości szkolnych.

 

 1. Organizowanie i współudział w przygotowywaniu wyjazdów i spotkań.

 

 1. Propagowanie i poszerzanie wiadomości z dziedziny "Dziedzictwo Kulturowe".

 

 1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

 

 1. Organizowanie i nadzorowanie konkursów szkolnych i bibliotecznych.

 

 1. Współpraca z biblioteką szkolną.

 

 1. Koordynowanie prac społecznych w szkole i poza szkołą.

 

 1. Organizowanie apeli i konkursów o charakterze ekologicznym, zdrowotnym, okazjonalnym.

 

 

 

 

IX. HARMONOGRAM DZIALAN OKOLICZNOSCIOWYCH
I DORAŹNYCH

 

 

1. OKOLICZNOŚCIOWE:

 

Akademie szkolne: Termin realizacji:

 

- Inauguracja roku szkolnego 1 września

 

- Ślubowanie uczniów klasy I wrzesień/październik

 

- Dzień Edukacji Narodowej 14 października

 

- Święto Szkoły 22 października

 

- Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada

- Święto Rodziny maj/czerwiec

 

 

- Pożegnanie uczniów kl.VI czerwiec

 

 

- Zakończenie roku szkolnego czerwiec

 

 

 

Apele i uroczystości szkolne

 

 

- Akcja "Sprzątanie świata" wrzesień

 

- Wieczór andrzejkowy 30 listopada

 

- Mikołajki „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” 6 grudzień

 

- Spotkanie przy wigilijnym stole. Prezentacja stroików,

spotkanie wigilijne w zespołach klasowych grudzień

 

- Dzień Babci i Dziadka

spotkanie przy herbatce z Babcią i Dziadkiem 21-22 styczeń

 

- Choinka Noworoczna

część artystyczna, zabawa noworoczna styczeń

 

- Walentynki 14 lutego

 

- Pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej luty/marzec

 

- Dzień Kobiet 8 marca

 

- Dzień Samorządności 21 marca

 

- Rocznica śmierci patrona szkoły 2 kwietna

 

- Dzień Ziemi 22 kwietnia

 

- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go maja 3 maja

 

- pożegnanie uczniów kl. III czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

2. DORAŹNE:

 

 • W miarę potrzeb przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami, ich rodzicami, klasą, dokonywanie wpisu do dzienniczka ucznia, a w szczególnych wypadkach kierowanie do Dyrektora Szkoły i poradni psychologiczno - pedagogicznej.

 

- Spotkania dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z rodzicami uczniów wrzesień

styczeń

maj

 

 

- Spotkania wychowawców klas z rodzicami terminarz

opracowany

na dany rok szkolny

 

 • Organizacja wycieczek i wyjść klasowych i szkolnych

 

- wycieczki dla uczniów klas IV – VI termin ustalają

organizatorzy

 

- wycieczki dla uczniów klas "O - III"

 

- wyjazdy do kina, teatru w miarę możliwości

 

- spotkania przy ognisku, wieczorki, wycieczki rowerowe, piesze wycieczki

 

- wyjazdy na basen 1x w miesiącu

 

 

3. DOKUMENTOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY W KRONICE SZKOŁY

 

 

 

X POŻĄDANE OSIĄGNIĘCIA WYCHOWAWCZE

 

Po pierwszym etapie edukacyjnym

 

Absolwent trzeciej klasy szkoły podstawowej coraz lepiej orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu: domu i szkole. Lubi szkołę i lubi się uczyć. Zdobywaną wiedzą sprawnie posługuje się w życiu codziennym. W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady związane
z komunikowaniem się, umie się zwracać do innych. Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi.

 

 1. Jest ciekawy świata.

 

- Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy i obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi zachodzące w najbliższym otoczeniu. Potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji.

 1. Jest otwarty.

 

- Swobodnie współpracuje z osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności.

- Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami.

- Jest gotów podejmować działania w sposób planowy.

- Akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku.

- Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych.

- Nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z innymi i akceptuje ich odmienność.

 

 1. Jest odpowiedzialny.

 

- Wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań.

- Potrafi odstąpić od działania przewidując jego negatywne skutki.

- Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań.

 

 1. Odznacza się kulturą osobistą.

 

- Zna i stosuje obowiązujące normy i zasady zachowania

- Potrafi je stosować w swoich typowych czynnościach.

- Używa zwrotów grzecznościowych, nie używa wulgaryzmów.

 

 1. Jest uczciwy.

 

- Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu.

- Rozróżnia zachowania złe i dobre, rozumie obowiązek podejmowania tych ostatnich.

 

Po drugim etapie edukacyjnym

 

Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu
w domu i szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytyczne wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.

 

 1. Jest ciekawy świata, ale też krytyczny.

 

- Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł.

- Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność do określonego celu.

- Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe.

- Stara się poszerzać swoją wiedzę.

- Jest aktywny umysłowo - na ogól się nie nudzi, jest kreatywny.

 

 1. Jest otwarty.

 

- Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła.

 

 

- Rozumie (choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem) ograniczenia wynikające z jego wieku.

- Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych.

- Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania się i bez trudu uczy się korzystania
z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

- Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi.

- W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami

- Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami, potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji.

 

 1. Jest odpowiedzialny.

 

- Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia
i gotów jest ponosić niektóre konsekwencje swoich czynów.

- Cieszy się z sukcesów.

- Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie - wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych.

- Napotykając problem, stara się go rozwiązać, jest wytrwały

- Jeżeli trzeba - zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta
z niej.

 

 1. Jest przedsiębiorczy.

 

- Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy, wykorzystania nowych
i źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi.

- Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności.

 

 1. Jest rozważny.

 

- Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku, modyfikuje swoje zachowanie
w ich przewidywaniu.

- Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

- Postępuje zgodnie z zasadami higieny.

- Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

 

 1. Jest uczciwy i wiarygodny.

 

- Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu.

- W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

- Wywiązuje się z powierzonych obowiązków.

- Dotrzymuje danego słowa.

 

 1. Jest tolerancyjny.

 

- Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym

- W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

 

 1. Jest punktualny.

 

- Dotrzymuje terminów.

- Sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia.

- Szanuje czas swój i innych ludzi.