STATUT

STATUT

 

 

PUBLICZNEJ

SZKOŁY

PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II

W MISTOWIE

 

 

 

 

MISTÓW 2012

 

 

 

 

Statut Szkoły Podstawowej w Mistowie, został opracowany i uchwalony na podstawie następujących aktów prawnych:

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz.496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 41, poz.943. Zmiany Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, wydane do niej akty wykonawcze regulujące pracę szkoły.

Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. z 2001 Nr 61 poz. 626) w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum i przedszkola (ze zmianami).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej Kartą Nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne str. 1

II Cele, zadania szkoły i sposoby ich realizacji str. 2

I etap edukacyjny str. 4

II etap edukacyjny str. 5

Organizacja zajęć dodatkowych str. 7

Organizacja zadań pozalekcyjnych

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn

Rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest

pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna str.8

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki str. 8

Oczekiwania rodziców i nauczycieli str. 9

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom str. 10

III Organy szkoły, ich kompetencje i zasady współdziałania

między nimi str. 14

IV Organizacja szkoły str. 20

Zadania i organizacja biblioteki szkolnej str. 22

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych str. 23

Wypadki uczniów str. 25

V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły str. 29

Kompetencje nauczyciela warunkujące efektywność procesu kształcenia

Zadania zespołów nauczycielskich str. 31

Czynności administracyjne wychowawcy klasy str. 32

VI Uczniowie szkoły str. 34

Szkolny katalog praw ucznia str. 35

Obowiązki ucznia str. 38

Nagrody i kary oraz tryb odwoławczy od kar str. 40

VII Postanowienia końcowe str. 42

VIII Spis załączników str. 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§1

 

Ustala się następującą nazwę:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie.

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

Szkoła posiada własny hymn.

Szkoła posiada sztandar.

Szkoła obchodzi swoje święto 22 października.

 

§2

 

Siedzibę szkoły stanowią budynki położone we wsi Mistów Nr 36.

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Mistów, Anielinek, Leontyna.

 

§3

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie zwana dalej Szkołą jest placówką oświatowo-wychowawczą prowadzoną przez Gminę w Jakubowie.

 

§4

 

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 

§5

 

Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

§6

 

Nauka w szkole trwa 6 lat.

Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do podjęcia nauki w gimnazjum.

 

§7

 

Przy szkole funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci 5 i 6 letnich oraz 3 i 4 letnich.

 

§8

 

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

 

§9

 

W szkole może funkcjonować świetlica szkolna.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE, ZADANIA SZKOŁY I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

 

§ 10

 

1. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia.

2. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

3. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

2) poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

6) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

4. W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

4) rozwiązywania problemów w sposób twórczy,

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

 

 

 

 

 

§11

 

Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

§12

 

Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:

1) etap I – klasy I-III szkoły podstawowej,

2) etap II – klasy IV-VI szkoły podstawowej.

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) zajęciach edukacyjnych – należy przez to rozumieć zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów (bloków przedmiotowych), kształcenie zintegrowane lub realizacja ścieżek edukacyjnych,

2) etapie edukacyjnym – należy przez to rozumieć odpowiedni okres kształcenia o wyróżnionych celach, stanowiący całość dydaktyczną,

3) edukacji wczesnoszkolnej – należy przez to rozumieć system nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

Edukacja w szkole podstawowej, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim:

1) prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,

2) rozwijać poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,

5) umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,

6) rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych,

7) kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,

8) rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,

9) wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

10) stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewniać warunki harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

11) zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,

12) uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans,

13) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

14) stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.

 

 

I ETAP EDUKACYJNY

Klasy I-III

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

Kształcenie na tym etapie jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie klasowo-lekcyjnym. Ma ono charakter zintegrowany.

Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel (nauczyciele) według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów.

Nauczyciel (nauczyciele) układa zajęcia w taki sposób, aby zachować ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności.

Wskazane jest takie organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, aby w każdym dniu wystąpiły zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy wymiar wynosi co najmniej 4 godziny.

 

 

Cele edukacyjne

 

Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:

1) umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania i liczenia),

2) umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości, rasy itp.,

3) poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju,

4) umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

5) rozbudzania potrzeby kontaktu z przyrodą.

 

 

 

 

Zadania szkoły

 

1. Uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki.

2. Uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli.

3. Uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody.

4. Rozpoznanie poziomu sprawności warunkującego opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności: czytania, pisania i liczenia; odpowiednio do tego prowadzenie ćwiczeń usprawniających.

5. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.

6. Zapoznanie dzieci z polską i światową klasyczną literaturą dziecięcą.

 

 

II ETAP EDUKACYJNY

Klasy IV-VI

 

Począwszy od II etapu edukacyjnego wprowadza się przedmioty :

Język polski

Historia i społeczeństwo

Język rosyjski

Matematyka

Przyroda

Muzyka

Plastyka

Technika

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Religia

Język angielski

 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który, uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzeniu dydaktycznego,

2) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

§13

 

Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację zajęć obowiązkowych i dodatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

2) udział uczniów w zajęciach kół przedmiotowych, kół zainteresowań, sekcjach samorządu uczniowskiego,

3) współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia,

4) współpracę ze środowiskiem lokalnym, organizację i udział w obchodach rocznic i świąt państwowych i narodowych,

5) przestrzeganie zasad higieny pracy umysłowej,

6) respektowanie przepisów prawa oraz zobowiązań wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka,

7) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradnią medycyny szkolnej,

8) organizację w ramach planu zajęć szkolnych nauki religii lub etyki,

9) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki.

 

§14

 

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej przez organizowanie w ramach planu zajęć szkolnych nauki religii i etyki dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Jeżeli w zespole klasowym pozostają uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii, zajęcia z tego przedmiotu planowane są na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej w danym dniu.

3. Dla uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii organizowane są zajęcia z etyki w wymiarze jednej godziny w tygodniu.

4. Zajęcia z etyki organizowane są dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów, dla mniejszej liczby uczniów tworzy się grupy międzyklasowe.

5. Lekcje religii i etyki prowadzone są w salach lekcyjnych pozostających pod opieką poszczególnych zespołów klasowych.

 

 

 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA UCZNIÓW

 

§15

 

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określa załącznik do statutu szkoły. Ocenianie wewnątrzszkolne uwzględnia przepisy rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r (Dz.U. Nr 83 poz 562).

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

§16

 

1. Dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi mogą być:

1) dodatkowy język obcy,

2) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa w danym etapie edukacyjnym, a opracowany – zgodnie z odrębnymi przepisami – program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

2. Wprowadzenie przez dyrektora szkoły dodatkowych zajęć edukacyjnych – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców – do szkolnego planu nauczania oznacza, iż uczęszczanie uczniów na te dodatkowe zajęcia jest obowiązkowe, ocenianie uczniów z tych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach i zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra. Końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisuje się w przeznaczonym do tego odpowiednim miejscu w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 

§17

 

1. Koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wyjazdów i wycieczek.

2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust1 ustala się zgodnie z § 56 ust.2.

3. Zajęcia, o których mowa w ust.1 są organizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 6 uczniów.

5. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 15 uczniów.

6. Uczestnicy zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej powinni być zakwalifikowani przez lekarza.

 

 

 

 

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM, KTÓRYM Z PRZYCZYN ROZWOJOWYCH, RODZINNYCH LUB LOSOWYCH POTRZEBNA JEST POMOC I WSPARCIE, W TYM RÓWNIEŻ POMOC MATERIALNA

 

§18

 

1. Zapewnia się organizację pomocy i wsparcia uczniom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub w szczególnych przypadkach losowych.

2. Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy może wystąpić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie o udzielenie wsparcia finansowego rodzinie ucznia będącego w trudnej sytuacji materialnej.

3. Podstawą udzielania uczniom pomocy materialnej jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz.U. Nr 74, poz.350 z późn. zm.).

4. W szkole funkcjonuje Regulamin przyznawania zasiłku losowego dla uczniów opracowany na podstawie powyższego rozporządzenia (znajduje w teczce „Regulaminy”).

5. Szkoła realizuje rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów ukierunkowanego na pomoc finansową na zakup podręczników szkolnych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 lipca 2007r.Dz.U.120 poz.819).

 

 

 

 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI (PRAWNYMI OPIEKUNAMI) W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

 

§19

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą nad planowaniem pracy i rozwoju szkoły.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,

znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,

wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych na zasadach określonych w szkolnym systemie oceniania,

uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce poprzez:

1) wpisy w dzienniczku ucznia,

2) rozmowy indywidualne z nauczycielem lub wychowawcą,

3) uczestnictwo w organizowanych przez szkołę zebraniach klasowych i ogólnych,

4) wprowadzanie na zebraniach form aktywizujących rodziców, np. praca w grupach nad rozwiązaniem zadanych problemów, nad planem wycieczek czy organizacją imprez,

5) zadbanie o zapoznanie się wzajemne rodziców przybyłych na zebranie, budowa nastroju spotkania, zadbanie o możliwość rozmów w grupach, swobodniejszych rozmów przy herbacie,

6) spotkania z nauczycielami w ramach tzw. „dni otwartych”,

7) zawiadamianie rodziców o ważnych wydarzeniach z życia klasy w formie listownej,

8) telefoniczny kontakt z domem rodzinnym dziecka.

uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

za pośrednictwem rady rodziców występowania do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 

§20

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust.3 USO,

5) systematycznego utrzymywania kontaktu ze szkołą.

2. Szkoła prowadzi działanie wspierające wychowawczą rolę rodziny poprzez organizowanie różnych form pedagogizacji rodziców.

3. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Ustala się dwa zebrania ogólne i przynajmniej raz na dwa miesiące zebrania klasowe oraz raz w miesiącu tzw. „dzień otwarty”.

 

 

 

OCZEKIWANIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

 

§21

 

1. Rodzice oczekują od szkoły:

1) zapewnienia indywidualnego rozwoju ich dziecka,

2) atmosfery bezpieczeństwa,

3) pobudzania zdolności dzieci,

4) zwracania uwagi na relacje społeczne w klasie,

5) dobrej informacji na wywiadówkach,

6) wyczerpującej informacji o możliwościach dalszego kształcenia dzieci.

2. Nauczyciele oczekują od rodziców:

1) pomocy dzieciom w pracach domowych,

2) pomocy i zachęty przy wykonywaniu przez dzieci prac dodatkowych,

3) pomocy w szkole, np. w pracach remontowych, w pracach na terenie szkolnym, w czasie wycieczek, w organizacji imprez środowiskowych.

 

 

 

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYMI ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO I SPECJALISTYCZNĄ POMOC DZIECIOM I RODZICOM

 

§22

 

Publiczne przedszkola i szkoły organizują i udzielają uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu.

 

§23

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

1) diagnozowaniu środowiska ucznia;

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej o promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

10) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Zadania, o których mowa w ust, 1, są realizowane we współpracy z:

1) rodzicami;

2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola i szkoły;

3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

§24

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§25

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i w szkole może być udzielana na prosbę:

1) ucznia;

 

2) rodziców;3) pedagoga;

4) psychologa;

5) logopedy;

6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§26

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w szczególności w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

3) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie:

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

porad dla uczniów,

porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

3. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, wymaga zgody rodziców.

 

 

§27

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.

2. Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę liczba uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych może być niższa lub wyższa od określonej w ust. 1.

 

 

§28

 

1. Zajęcia specjalistyczne:

1) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów;

2) logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej;

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii;

 

 

 

§29

 

O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

 

§30

 

Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

 

§31

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

 

§32

 

Szkoła informuje rodziców, że w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicznych poradniach specjalistycznych funkcjonują zespoły orzekające, które wydają:

7. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

8. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

9. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

2. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

3. Wniosek o wydanie orzeczenia składa się do zespołu.

 

 

§33

 

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od jego doręczenia.

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, starosta lub jednostka samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 71b ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty, zapewnia dziecku formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Starosta lub jednostka samorządu terytorialnego za zgodą rodziców, kieruje dziecko do szkoły lub placówki prowadzonej przez dany powiat, odpowiedniej dla realizacji formy kształcenia wskazanej w orzeczeniu.

 

 

 

§34

 

1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia dyrektor szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje indywidualne nauczanie.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

 

§35

 

1. Do czasu objęcia dziecka formą kształcenia przewidzianą w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor szkoły, do której dziecko uczęszcza, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, zapewnia realizację wskazań, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu, w szczególności dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w ramach posiadanych środków finansowych.

2. Poradnia zapewnia dziecku, o którym mowa w ust. 1, pomoc psychologiczno-pedagogiczną zaleconą w orzeczeniu w zakresie, w jakim do udzielenia tej pomocy nie jest przygotowana szkoła.

ROZDZIAŁ III

 

ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA MIĘDZY NIMI

 

 

§36

 

3. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd uczniowski,

4) rada rodziców,

 

4. Szkoła zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji ustawowych.

 

§37

 

Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Sprawuje nadzór pedagogiczny z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 USO.

Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

Do innych zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,

2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,

3) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, a ponadto realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,

4) przedkładanie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej projektów planów pracy szkoły, kierowanie ich realizacją, składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły radzie rodziców,

5) ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

6) przedkładanie radzie pedagogicznej w celu podjęciu uchwały projektów, innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

7) przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

8) przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

9) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,

 

10) współpraca z samorządem uczniowskim,

11) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

12) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

13) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,

14) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycielskiej oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

15) załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły,

16) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

17) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami a w szczególności:

i. zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,

ii. ustalanie:

1. zasad i kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela,

2. regulaminów: pracy, i nagradzania pracowników szkoły, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

iii. ustalanie planu urlopów pracowników obsługi,

18) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem,

19) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,

20) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,

21) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt sportowy,

22) organizowanie i prowadzenie kancelarii szkoły,

23) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,

24) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno remontowych,

25) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

 

 

§38

 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:

i. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,

ii. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

iii. występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 

§39

 

Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

 

§40

 

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

16. dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

17. realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,

18. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,

19. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

20. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

 

§41

 

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

15. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd uczniowski,

16. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

17. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

18. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

19. zatwierdzenie planów i szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.

 

§42

 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

8. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

9. projekt planu finansowego szkoły,

10. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

11. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

 

 

 

 

§43

 

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian.

 

 

§44

 

Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

W przypadkach określonych w § 44 pkt.1 organ prowadzący albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku.

 

§45

 

Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§46

 

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeżeli jest niezgodna z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§47

 

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

§48

 

4) W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

5) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

6) Samorząd wybiera w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym Radę Szkolną Samorządu reprezentującą wszystkie klasy.

7) Samorząd opracowuje regulamin określający między innymi

8. Strukturę

9. Planowanie pracy

10. Sposób dokumentowania działalności i jej ocenę.

11) Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

12) Samorząd ma prawo przedstawić organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

13. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

14. prawo do zapoznania się ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz zasadami oceniania zachowania,

15. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

16. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

17. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

18. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

19. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§49

 

Samorząd uczniowski ma obowiązek:

informowania dyrektora szkoły poprzez swoich przedstawicieli lub opiekuna o działaniach o charakterze ogólnoszkolnym lub na rzecz środowiska,

dbania o ład i porządek w miejscach organizowania różnego rodzaju imprez,

przedkładania sprawozdań ze swojej działalności i prowadzenia dokumentacji,

przestrzegania ustaleń dotyczących obranych przez szkołę form symboliki i obrzędowości.

 

§50

 

Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

Rada rodziców opiniuje Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Szkolny Zestaw Programów i Zestaw podręczników.

Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Regulamin określa szczegółowe cele i zadania, organizację działania oraz tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek lub innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.

 

§51

 

Zasady współdziałania organów szkoły

6. Organizowanie wspólnych posiedzeń przewodniczących organów szkolnych z wyjątkiem tych posiedzeń rad pedagogicznych, na których są omawiane sprawy objęte ustawą o ochronie danych osobowych.

7. Organy informują się nawzajem o zmianach dokonywanych w regulaminach swojej działalności.

 

 

 

§52

 

Zasady rozwiązywania sporów i konfliktów między organami szkoły:

9) Dopuszcza się powoływania Komisji Rozjemczej złożonej z dwóch przedstawicieli każdego organu.

10) Każdy spór starać się rozwiązać na dole, bez angażowania się weń osób trzecich.

W przypadku niemożności porozumienia się, prawo rozstrzygnięcia sporu przekazuje się organowi prowadzącemu (dotyczy to przypadków, gdy konflikt obejmuje dyrektora szkoły).

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

 

§53

 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

§54

 

1. W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

2. Oddziały przedszkolne zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji bezpieczeństwa. Stwarzają warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

3. Wobec rodziców oddziały przedszkolne pełnią funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

1) pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informują na bieżąco o postępach dziecka,

3) uzgadniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w oddziale przedszkolnym.

4. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

5. Zadania oddziału przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) poznawanie i rozumienie siebie i świata,

2) nabywanie umiejętności poprzez działanie,

3) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

4) budowanie systemu wartości.

6. Organizacja zajęć w oddziałach przedszkolnych:

I zajęcia odbywają się w ciągu roku szkolnego tak jak w szkole,w godzinach 7-17,

II czas trwania zajęć wynosi 5 godzin dziennie nieodpłatnie i każda dodatkowa godzina płatna 1zł ( w oddziale 3i 4-latków),

III. liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25,

IV. organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela oddziału,

V. oddziały przedszkolne posiadają pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem.

  1. Pracownicy oddziału przedszkolnego:

1. W oddziale przedszkolnym zatrudniony jest nauczyciel wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze czasu pracy, pomoc nauczyciela, nauczyciel katecheta, nauczyciel języka obcego, nauczyciel muzyki, nauczyciel zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej w wymiarze godzin ustalonych z organem prowadzącym,

2.zasady zatrudnienia i wynagrodzenia regulują odrębne przepisy,

3. nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci a w szczególności:

1. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

2. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

3. współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

4. nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami,

5. nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek,

6. nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a). poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

b). ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c). włączania ich w działalność oddziału.

8. do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku 3,4 i 5 lat oraz w okresie przejściowym dzieci 6 letnie.

9. dzieci mają prawo do:

a). właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 

b). ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

c). życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

 

§55

 

Dopuszcza się coroczne podejmowanie decyzji dotyczącej podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa.

Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów.

Przy tworzeniu grup dydaktycznych uwzględnia się możliwości finansowe szkoły.

 

§56

 

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Długość przerw międzylekcyjnych wynosi 10 minut, jedna przerwa dłuższa tj. 20 minutowa.

Organizacja dnia pracy szkolnej przedstawia się następująco:

 

745 – 815 dyżur nauczycielski wg grafiku

815 – 900 pierwsza lekcja

910 – 955 druga lekcja

1005 – 1050 trzecia lekcja

1100 – 1145 czwarta lekcja

1205 – 1250 piąta lekcja

1300 – 1345 szósta lekcja

1355 – 1440 siódma lekcja (zajęcia pozalekcyjne)

Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.

 

§57

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji na dany rok szkolny.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku, po zaopiniowaniu go przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny..

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych oraz zajęć pozalekcyjnych.

 

 

 

 

ZADANIA I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

§58

 

11) Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród uczniów.

12) Z biblioteki szkolnej korzystają: uczniowie, nauczyciele i rodzice.

13) Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

16. gromadzenie zbiorów,

17. korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

18. prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej.

14) Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, godziny pracy nauczyciela bibliotekarza uwzględnia tygodniowy rozkład zajęć.

15) Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

16. systematyczne wypożyczanie książek oraz indywidualne i zbiorowe rozmowy z czytelnikami o treści przeczytanych książek i zainteresowaniach uczniów,

17. prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,

18. organizowanie konkursów czytelniczych i recytatorskich, wieczorów poezji itp., konkursów zachęcających do rozwijania twórczości dziecięcej oraz innych imprez,

19. organizowanie wycieczek do bibliotek miejskich,

20. dbałość o estetyczne utrzymanie księgozbioru poprzez wykonywanie prac biblioteczno-technicznych,

21. dokonywanie w miarę możliwości zakupu książek i organizowanie wystaw nowości wydawniczych.

22) Bibliotekarz opracowuje na dany rok szkolny plan pracy biblioteki szkolnej, który uwzględnia:

23. kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz podnoszenie poziomu kultury ogólnej uczniów,

24. współpracę z nauczycielami, rodzicami i instytucjami kultury,

25. samokształcenie i doskonalenie zawodowe,

26. planowanie i sprawozdawczość,

27. gromadzenie i oprawianie zbiorów,

28. udostępnianie zbiorów,

29. inne prace.

30) Bibliotekarz przekazuje radzie pedagogicznej sprawozdanie z działalności biblioteki na I semestr i rok szkolny. Sprawozdanie roczne w formie pisemnej składane jest do dokumentacji szkoły.

31) Odchodzący bibliotekarz jest zobowiązany do przekazania nowemu pracownikowi całego stanu księgozbioru i sprzętu bibliotecznego protokołem zdawczo-odbiorczym.

32) Liczbę godzin pracy biblioteki zawiera arkusz organizacji szkoły na dany rok szkolny.

33) Część wydatków pieniężnych na gromadzenie zbiorów biblioteki szkolnej pochodzi z dobrowolnych składek rodziców będących funduszami rady rodziców.

 

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH I POZALEKCYJNYCH

 

§59

 

8. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych są następujące:

20) w czasie zajęć edukacyjnych za bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel prowadzący dane zajęcia,

21) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury według grafiku zawartego w rozkładzie zajęć lekcyjnych i zgodnie z następującymi zasadami:

9. nauczyciel pełni dyżur trzy razy w tygodniu,

10. czas trwania dyżuru: 745 – 1145, 1205 – 1445,

11. na każdej przerwie pełni dyżur dwóch nauczycieli,

12. nauczyciela nieobecnego zastępuje na dyżurze nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły,

22) całodzienny dyżur w oddziale przedszkolnym pełni nauczyciel tego oddziału,

23) w czasie zajęć pozalekcyjnych opiekę sprawują i odpowiadają za bezpieczeństwo organizatorzy oraz osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły,

13. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i ze szkoły do domu odpowiadają rodzice:

20) nauczyciel oddziału przedszkolnego zbiera oświadczenia stwierdzające odpowiedzialność rodziców za doprowadzenie i odebranie dziecka ze szkoły,

21) w edukacji wczesnoszkolnej wychowawcy pierwszego dnia zajęć ustalają z rodzicami czy dziecko będzie uczęszczało do i ze szkoły pod opieką osoby upoważnionej, czy też samodzielnie będzie pokonywało tę drogę,

22) rodzice nie mogą upoważnić starszego dziecka do odbioru dziecka młodszego.

14. Zwalnianie dziecka z zajęć edukacyjnych może odbywać się tylko na pisemną prośbę rodziców.

 

§60

 

4. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej na drogach publicznych szkoła:

5. prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu drogowego,

6. organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach,

7. współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

8. W pierwszym tygodniu zajęć lekcyjnych, w okresie zimowym, wiosennym i przed wakacjami nauczyciele przeprowadzają pogadanki z uczniami na następujące tematy:

9. Bezpieczna droga do szkoły.

10. Bezpieczeństwo podczas gier i zabaw na śniegu i lodzie.

11. Przypominanie o zakazie posługiwania się środkami pirotechnicznymi przez nieletnich.

12. Bezpieczne wakacje.

13. Do przeprowadzania powyższych pogadanek można zapraszać przedstawicieli policji.

 

§61

 

3. Nauczyciel nie może podawać uczniowi żadnych środków farmakologicznych (przeciwbólowych).

4. W przypadku złego samopoczucia ucznia lub widocznych objawów choroby należy niezwłocznie powiadomić rodziców.

5. W przypadku braku kontaktu z rodzicami otoczyć dziecko szczególną opieką a w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.

 

§62

 

Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie urządzenia i sprzęt oraz zapewnieniu właściwej opieki i bezpiecznych warunków pracy.

 

 

 

WYPADKI UCZNIÓW

 

§63

 

5. Dyrektor szkoły jest obowiązany:

14. poinformować uczniów oraz pracowników o konieczności natychmiastowego zawiadomienia dyrektora szkoły, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy o wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,

15. zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi,

16. zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę (placówkę) sprawującą nad nim opiekę oraz organ prowadzący szkołę, kuratora oświaty i radę rodziców,

17. o wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także o wypadku zbiorowym zawiadomić bezzwłocznie właściwego prokuratora,

18. zawiadomić o wypadku właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie podejrzenia zatrucia pokarmowego,

19. zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację powypadkową,

20. prowadzić rejestr wypadków uczniów,

21. po sporządzeniu sprawozdania powypadkowego na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawić wyniki analizy wypadków uczniów oraz podjętą działalność zapobiegawczą.

6. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i zawiadomić natychmiast o wypadku lekarza lub pielęgniarkę oraz dyrektora szkoły, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy.

7.

i. Dyrektor szkoły jest obowiązany zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

ii. W przypadku zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem, obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia.

iii. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

4.

6. Dyrektor szkoły jest obowiązany powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji wypadku.

7. W skład zespołu powypadkowego wchodzą:

15. pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy jako przewodniczący,

16. społeczny inspektor pracy, a w szkole, w której nie działa społeczna inspekcja pracy, pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora.

8. W pracach zespołu powypadkowego ma prawo uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, kuratora oświaty oraz rady rodziców.

9. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia, zwany dalej „protokołem powypadkowym”, zatwierdza dyrektor szkoły. W razie pełnienia przez dyrektora szkoły bezpośredniej opieki nad uczniem, który uległ wypadkowi, protokół powypadkowy zatwierdza organ prowadzący szkołę.

10. Po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego dyrektor szkoły jest obowiązany omówić na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej okoliczności i przyczyny wypadku oraz poinformować o zastosowanych środkach profilaktycznych.

11. Protokół powypadkowy sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w dokumentacji szkoły, a drugi egzemplarz wraz z załącznikami szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) poszkodowanego ucznia lub osobie (placówce) sprawującej nad nim opiekę. Na żądanie organu prowadzącego szkołę lub kuratora oświaty dyrektor szkoły jest obowiązany przekazać im kopię protokołu powypadkowego.

12. W razie zastrzeżeń co do treści protokołu powypadkowego, rodzice (prawni opiekunowie) poszkodowanego ucznia lub osoba (placówka) sprawująca nad nim opiekę mogą wystąpić, w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania protokołu, do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przebiegu postępowania powypadkowego.

13. Organ prowadzący szkołę może zwrócić dyrektorowi szkoły protokół powypadkowy w celu jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień albo powołać inny zespół powypadkowy w celu ponownego zbadania okoliczności i przyczyn wypadku.

8. Zasady sporządzania oraz wzór sprawozdania z wypadków uczniów określają odrębne przepisy.

 

§64

 

3) W czasie zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.

4) W czasie zajęć z wychowania fizycznego nauczyciel zwraca specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolność organizmu uczniów, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności.

5) Uczestnicy zajęć wychowania fizycznego uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości są zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowych ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do lekarza.

6) Ćwiczenia powinny być prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

 

7) Urządzenia sportowe oraz sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego powinny zapewnić bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu; w szczególności bramki do gry oraz konstrukcje podtrzymujące tablice z koszem powinny być przymocowane na stałe do podłoża. Stan techniczny i przydatność tych urządzeń i sprzętu powinny być sprawdzone przed każdymi zajęciami.

§65

 

Szkoła może organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

Wycieczki szkolne, imprezy krajoznawczo-turystyczne, imprezy wyjazdowe organizowane są zgodnie z zasadami i na warunkach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku (Dz.U. 2001r. Nr 135 poz.1516) w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

7) wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,

8) wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

9) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje.

Organizacje i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej.

W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć edukacyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb.

Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów.

Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba dorosła nad grupą do 10 uczniów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.

Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony odrębnymi przepisami.

Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

37. ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

38. jest instruktorem harcerskim,

39. posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

41. opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,

42. opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

43. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

44. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

45. określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

46. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

47. organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

48. dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

49. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

50. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

Opiekun w szczególności:

53. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,

54. współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

 

55. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym

 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

56. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

57. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

60. z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,

61. ze środków wypracowanych przez uczniów,

62. ze środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 

§66

 

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji zgodnie z arkuszem organizacji na dany rok szkolny.

Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

 

§67

 

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

23) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

24) Nauczyciel pracuje w oparciu o plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dostosowany do warunków szkoły i zgodny z podstawą programową danego przedmiotu.

25) Zakres zadań oraz uprawnień nauczyciela:

26. realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach, i zespołach osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w podstawie programowej i programie wychowawczym szkoły i szkolnym programie profilaktyki

27. wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrekcji szkoły,

28. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

29. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

30. bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,

31. informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję a także radę pedagogiczną o osiągnięciach edukacyjnych swoich uczniów,

32. bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,

33. prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną,

34. nauczyciel decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,

35. decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,

36. ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,

37) Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:

38. poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,

39. stanu warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

40) Nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

41. tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

42. nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

43. zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

 

 

KOMPETENCJE NAUCZYCIELA WARUNKUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA

 

§68

 

17. Tworzenie koncepcji pracy z klasą, pojedynczym uczniem i rodzicami.

18. Rozpoznawanie wyjściowego stanu wiedzy ucznia oraz określanie czynników organizujących poznanie nowych wiadomości i dobieranie zadań dydaktycznych do nauczania zindywidualizowanego.

19. Interpretowanie haseł programowych i na ich podstawie przeprowadzanie operacjonalizacji celów kształcenia i wychowania oraz planowanie treści kształcenia do ich realizacji.

20. Posługiwanie się metodami i strategiami kształcenia, formami organizacyjnymi oraz opracowywanie rozkładów materiału, dobieranie typów lekcji i sporządzanie konspektów lekcji.

21. Przestrzeganie kolejności ogniw procesu dydaktycznego, czasu na ich realizację oraz zasad kształcenia.

22. Projektowanie narzędzi pomiaru efektywności kształcenia, dokonywanie pomiaru, interpretowanie i ocenianie osiągnięć uczniów na tle indywidualnych możliwości.

23. Ustalanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i projektowanie sposobów ich likwidacji,

24. Posługiwanie się technikami ewaluacji (formatywną, sumaryczną, autoewaluacją).

25. Wzbudzanie i podtrzymywanie pozytywnej motywacji uczniów do rozwoju.

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

 

§69

 

Dyrektor szkoły powołuje zespoły nauczycieli dla danego oddziału. Zespół tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.

Powołanie zespołu na określony rok szkolny odbywa się na pierwszym zebraniu rady pedagogicznej w danym roku szkolnym.

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

§70

 

34) W szkole funkcjonują:

35. zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego,

36. zespół nauczycieli dla kl. IV,

37. zespół nauczycieli dla kl. V,

38. zespół nauczycieli dla kl. VI,

39) Do zadań zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale należy:

40. ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

41. współtworzenie z wychowawcą klasy programu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o założenie programu wychowawczego szkoły,

42. wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

43. wnioskowanie do dyrektora szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem,

44. analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy.

45) Przewodniczący klasowego zespołu nauczycielskiego prowadzi dokumentację pracy zespołu:

46. jest nią zeszyt z następującymi rubrykami:

Lp./Temat spotkania/Data/Uwagi/Wnioski

47. Dokumentacja podlega modyfikacji i ewaluacji.

 

§71

 

W szkole wychowawcą jest każdy nauczyciel i pracownik szkoły.

24) Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

25) Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

26) Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

27) Wychowawca klasy tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie.

28) Zadaniem wychowawcy jest podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, a także między wychowankami a innymi członkami społeczności szkolnej.

29) Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami szkolnymi.

30) Ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy.

31) Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia zgodnie z Rozporządzeniem MENiS w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola i szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 19 kwietnia 1999 roku (Dz.U. Nr 41 poz. 414).

32) Wychowawca rozpoczynając pracę z danym zespołem uczniów diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów i oczekiwania ich rodziców.

33) Przedstawia pożądane osiągnięcia wychowawcze uczniów po pierwszym i drugim etapie edukacyjnym.

34) Opracowuje plan pracy wychowawczej na rok szkolny i przedstawia do akceptacji rodzicom i uczniom.

35) Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno pedagogicznej swej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę.

36) Ustala ocenę zachowania swoich wychowanków.

37) Ma prawo ustanowić (przy współpracy z klasową radą rodziców) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

38) Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psycho-społecznych i materialnych swoich wychowanków do dyrektora szkoły

39) Wychowawca klasy odpowiada tak jak każdy nauczyciel zgodnie z § 67 ust. 4 i 5, a oprócz tego:

40. służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie,

41. za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły,

42. za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej,

43. za prawidłowość dokumentacji szkolnej swojej klasy,

44) Nauczycielom – wychowawcom rozpoczynającym pracę przydziela się opiekuna z ramienia rady pedagogicznej.

 

 

 

CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE WYCHOWAWCY KLASY

 

§72

 

Prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen.

45. Dziennik lekcyjny:

46. wpisy wychowawcy do dziennika,

47. stała kontrola wpisów dokonywanych przez innych nauczycieli (tematy lekcji, oceny cząstkowe, końcowa kontrola frekwencji),

48. śródroczne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne.

49. Arkusze ocen:

50. regularne wpisywanie ocen,

51. wpisywanie ocen z egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

52. inne wpisy do arkuszy ocen (notatki o egzaminach, ukończeniu szkoły, szczególne osiągnięcia).

Wypisywanie świadectw szkolnych i dyplomów.

27. Wypisywanie świadectw na koniec roku szkolnego.

28. Przygotowywanie dokumentacji uczniów kończących naukę.

Sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy.

30. Sporządzanie list i rejestrów.

31. Sprawozdawczość (średnie ocen i frekwencji).

32. Wypisywanie opinii o uczniach dla innych szkół, poradni, organów policji.

33. Różne pisma urzędowe w sprawie klasy i poszczególnych uczniów.

 

34. Informacje dla władz szkoły o klasie i uczniach.

35. Teczka wychowawcy klasowego lub inne formy gromadzenia danych o klasie i uczniach.

Wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami dyrektora szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

37. Korespondencja z rodzicami:

38. korespondencja stała (zawiadamianie, informowanie),

39. korespondencja związana z doraźnymi potrzebami.

40. Sprawy finansowe:

41. rozliczenia finansowe z uczniami i rodzicami, np. po wycieczkach, imprezach).

Planowanie, kontrola i ocena wyników pracy wychowawcy z klasą.

Organizacja prac społeczno – użytecznych.

Pośrednictwo między klasą a dyrektorem szkoły, nauczycielami przedmiotów, rodzicami.

Organizacja klasowej Rady Rodziców i samorządu klasowego.

 

§73

 

W szkole pracują na pełnych etatach pracownicy obsługi – 2 sprzątaczki.

Pracowników wymienionych w ust.1 zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły zgodnie z przepisami prawa.

Pracownicy niepedagogiczni są zatrudnieni na podstawie Ustawy o pracownikach samorządowych

Obowiązki pracowników obsługi:

19. przestrzeganie regulaminu pracy,

20. terminowe wykonywanie zadań służbowych ustalonych w zakresie czynności przez dyrektora szkoły,

21. prawidłowe wykorzystywanie środków czystości i innych materiałów,

22. dbanie o ład i porządek w otoczeniu szkoły,

23. utrzymywanie w stałej czystości wszystkich pomieszczeń szkoły,

24. przestrzeganie dyscypliny pracy,

25. przestrzeganie przepisów BHP i P. pożarowych,

26. odpowiedzialność materialna za powierzony majątek szkoły.

Pracownicy, o których mowa w ust.1 wykonują swoje zadania zgodnie z przydziałem czynności dla poszczególnych stanowisk. W zależności od potrzeb przydział czynności może ulegać zmianom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§74

 

Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 1999 r Nr 14 poz.132 ze zmianami).

 

§75

 

26. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lub 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art.16 ust.3 ustawy, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie .

27. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.

 

§76

 

53) Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

54. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,

55. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

56) Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

57. świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

58. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku:

59. przyjmowania do szkoły ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art.16 ust.8, ustawy,

60. ubiega się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły,

61. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

§77

 

Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w § 76 pkt.2 ust.2 przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania klas niższych od klasy tej szkoły, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki.

Zakres egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy.

Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie do której uczeń przechodzi, są uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów.

§78

 

48) Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału w tej samej szkole, uczeń może:

49. uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo

50. kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo

51. uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

52) Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka – przez dyrektora innej szkoły.

 

 

 

SZKOLNY KATALOG PRAW UCZNIA

 

§79

 

Prawo do znajomości swoich praw:

Prawo do wiedzy o przysługujących prawach oraz środkach, jakie przysługują uczniom w przypadku ich naruszania.

Na szkole spoczywa obowiązek dostarczenia uczniom podstawowych informacji na temat ich praw.

Na pierwszych zajęciach wychowawca zaznajamia uczniów ze Statutem Szkoły.

Prawo do nauki:

Uczeń ma prawo do swobodnego dostępu do zajęć lekcyjnych. Zakazane jest wypraszanie ucznia z klasy lub nie wpuszczanie go do sali lekcyjnej, z jakiegokolwiek powodu.

Uczeń ma prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

Uczeń ma prawo do pomocy w nauce.

Uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć specjalistycznych.

Uczeń zdolny, po spełnieniu określonych warunków, ma prawo do indywidualnego toku lub programu nauki.

Uczeń ma prawo do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. Organizacja kół zainteresowań, uzależniona jest od środków przeznaczonych przez organ prowadzący szkołę.

Wolność religii lub przekonań:

Według Konwencji o Prawach Dziecka i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie, dziecko ma prawo do wolności myśli, sumienia, i wyznania, przy czym rodzicom przysługuje prawo do ukierunkowania dziecka i pieczy nad korzystaniem przez nie z przysługującej wolności.

Uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań – także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

Każdy uczeń jest tak samo traktowany, niezależnie od wyznawanej religii. Wolność ta wyraża się jako tolerancja wobec „inności” religijnej, kulturowej, etnicznej.

Każdy uczeń ma prawo uczęszczać na lekcje religii, a dla osób, które nie chcą w nich uczestniczyć, możliwe jest organizowanie lekcji etyki. Zarówno lekcje religii jak i etyki organizowane są przez szkołę na życzenie rodziców.

Ocena z religii/etyki jest oceną z przedmiotu nadobowiązkowego i mimo, iż jest umieszczona na świadectwie, nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.

Uczniowie nie mogą być zmuszani do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w obrzędach religijnych. Nie mogą być też dyskryminowani z powodu uczęszczania lub nieuczęszczania na lekcje religii/etyki.

Wolność wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii:

Wolność wypowiadania poglądów i opinii przysługuje każdemu uczniowi.

 

Uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Prawo to zawiera swobodę poszukiwania,

 

otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej formie.

Uczeń ma prawo, o ile nie narusza dobra innych osób, do kontrowersyjnych poglądów i opinii niezgodnych z kanonem nauczania, co nie zwalnia go jednocześnie od znajomości treści przewidzianych materiałem nauczania.

Uczeń ma prawo wypowiadania własnych sądów i opinii o bohaterach historycznych, literackich itp.

Wolność wypowiadania poglądów oznacza możliwość wyrażania opinii o treściach programowych oraz metodach nauczania.

Poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na okresowe oceny merytoryczne.

Uczeń ma prawo wygłoszenia opinii, przedstawienia stanowiska (obrony) we własnej sprawie.

Uczeń ma prawo przedstawienia własnego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów( lub indywidualnego ucznia).

Uczniowie mają prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Samorząd uczniowski ma także prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz wyboru opiekuna samorządu.

Prawo do informacji:

Prawo do jawnej i umotywowanej oceny – nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia o każdej wystawianej ocenie. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, ocena ta powinna być krótko uzasadniona.

Ocenione pisemne prace kontrolne, uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu, na zasadach określonych przez nauczycieli.

Uczeń ma prawo do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania – obowiązek realizacji tego prawa został nałożony na wychowawców klas, którzy powinni sposób przekazania tych informacji dostosować do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów.

Uczeń ma prawo do informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych. Informacja taka musi być przekazana przez każdego nauczyciela w sposób i w terminie określonym w WZO.

Uczeń ma prawo do informacji o przewidywanej ocenie niedostatecznej na zakończenie roku szkolnego. Informacja ta musi być przekazana rodzicom ucznia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, w terminie i w sposób określony w WZO.

Uczeń ma prawo do informacji o zasadach i kryteriach oceniania zachowania uczniów.

Uczeń ma prawo do informacji o warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego oraz zasadach poprawiania ocen.

Wolność od przemocy fizycznej i psychicznej:

Każdy uczeń ma prawo do poszanowania jego godności.

Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

Poszanowanie godności osobistej ucznia wymaga od nauczyciela nie tylko powstrzymania się od poniżającego traktowania lub karania, ale także ochrony jego życia prywatnego, rodzinnego i tajemnicy korespondencji.

Wszelkie działania służące ośmieszaniu ucznia również naruszają jego godność. Dotyczy to także obraźliwego zwracania się do uczniów.

Kary, jakie stosuje się w szkole, są zapisane w statucie szkoły.

Ochrona prywatności ucznia:

Uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego.

Wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego uczniów (sytuacji materialnej, stanu zdrowia, wyników testów psychologicznych, informacji dotyczących rodziny – wykształcenia rodziców, ewentualnych problemów np. alkoholizmu, rozwodu itd.), znane wychowawcy czy innym pracownikom szkoły, nie mogą być rozpowszechniane.

Publiczne komentowanie sytuacji rodzinnej, społecznej czy osobistej ucznia jest zabronione.

Uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji. Czytanie lub publiczne odczytywanie listów ucznia, bez jego zgody, jest naruszeniem prawa do tajemnicy korespondencji.

Prawo do ochrony zdrowia:

Uczeń ma prawo do higienicznych warunków nauki. Meble szkolne są dostosowane do wzrostu dziecka.

Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów jest ustalany z uwzględnieniem:

równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach w tygodniu;

różnorodności zajęć w każdym dniu;

nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

Uczeń ma prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

Prawo do odpowiedniego standardu życiu:

Uczeń, będący w trudnej sytuacji materialnej, ma prawo do otrzymywania pomocy materialnej, fundusze na ten cel zapewnia organ prowadzący szkołę. Formą pomocy materialnej jest zasiłek losowy , stypendium szkolne oraz wyprawka szkolna.

Prawo do zrzeszania się:

Uczeń ma prawo należeć do organizacji działających na terenie szkoły.

Przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną sprawą ucznia i jego rodziców.

Równe traktowanie wobec prawa szkolnego:

Uczeń ma prawo być jednakowo oceniany i traktowany, bez względu na jego wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia.

Uczeń ma prawo być jednakowo traktowany w sytuacji konfliktu (np. nauczyciel – uczeń), powinien mieć możliwość dowiedzenia swoich racji.

Prawa proceduralne:

Uczeń ma prawo do odwoływania się od decyzji wychowawcy, nauczyciela, rady pedagogicznej i dyrektora.

Statut szkoły określa rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.

 

OBOWIĄZKI UCZNIA

 

§80

 

Uczeń ma obowiązek:

31. Udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w trakcie ich trwania.

a) Uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne:

-nie spóźnia się na lekcje,

-ewentualne spóźnienia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym,

-spóźnienia ucznia mają wpływ na ocenę jego zachowania.

b) Uczeń należycie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy:

-posiada komplet podręczników do danego przedmiotu, zeszyty ćwiczeń,

zeszyty przedmiotowe, przybory szkolne i korzysta z nich w trakcie lekcji,

-nosi dzienniczek ucznia i na każde żądanie nauczyciela udostępnia go,

-posiada, przynosi oraz przebiera się na zajęcia wychowania fizycznego w odpowiedni strój sportowy,

-przygotowuje się do zajęć, odrabia zadania domowe, pracuje nad wzbogaceniem swojej wiedzy i umiejętności,

-wykonuje polecenia nauczyciela prowadzącego lekcję, stosuje się do jego wskazań i zaleceń,

-aktywnie uczestniczy w pracy grupowej pełniąc w niej powierzona rolę,

-dokonuje samokontroli i samooceny swojej pracy.

44) Uczeń nie zakłóca przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie:

-bez wyraźnej potrzeby nie wstaje z ławki i nie przemieszcza sie po klasie,

-nie zaśmieca sali,

-nie opuszcza sali lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela,

-reaguje pozytywnie na upomnienie nauczyciela, nie komentuje,

-na zajęciach nie je, nie pije, nie żuje gumy,

-nie prowadzi głośnych rozmów z kolegami,

-nie używa niestosownego słownictwa i wulgaryzmów,

-nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów,

-w sytuacji niewłaściwego zachowania ucznia nauczyciel stosuje zasady obowiązujące w WZO- dział „Zachowanie ucznia”.

2) Usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

a) Rodzice ucznia mają obowiązek usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka na zajęciach edukacyjnych.

b) W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, rodzice dziecka (prawni opiekunowie) zobowiązani są do powiadomienia wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły o przyczynie tej nieobecności.

c) W przypadku nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 5 dni i braku informacji od rodziców, wychowawca klasy ma obowiązek skontaktować się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w celu poznania przyczyn tej nieobecności.

d) Każda nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych musi być usprawiedliwiona pisemnie w dzienniczku ucznia przez rodziców (prawnych opiekunów) w ciągu 1 tygodnia od powrotu dziecka do szkoły.

e) Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia ma wpływ na ocenę jego zachowania.

f) Uczeń może być zwolniony z zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) z dopiskiem : „Biorę odpowiedzialność za drogę dziecka do domu”.

g) Zgodę na zwolnienie z zajęć edukacyjnych, na podstawie pisemnej prośby rodziców, wyraża wychowawca klasy lub, w razie jego nieobecności, dyrektor szkoły.

3) Dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju.

4) Na uroczystościach szkolnych obowiązuje uczniów „ strój galowy”, tzn. dziewczęta: biała bluzka oraz ciemna spódnica, chłopcy: biała koszula i ciemne spodnie.

5) Przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

a) Uczeń może wnieść na teren szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne.

b) Urządzenia elektroniczne (np. Kamera, dyktafon) uczeń może wnieść wyłącznie za zgodą nauczyciela lub dyrektora szkoły.

c) Uczeń może korzystać z tych urządzeń wyłącznie w obecności nauczyciela lub dyrektora szkoły.

d) W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych. Telefon lub inne urządzenie musi być w tym czasie wyłączone.

e) Zabrania się nagrywania dźwięku i obrazu na terenie szkoły.

f) Uczniowi, który nie przestrzega tych zasad, nauczyciel zabiera telefon lub inne urządzenie elektroniczne i przekazuje do dyrektora szkoły.

g) Telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne odbierają od dyrektora szkoły rodzice ucznia (prawni opiekunowie).

h) W przypadku nagrywania dźwięku lub obrazu przez ucznia na terenie szkoły, bez zgody nauczyciela lub dyrektora, fakt ten może być zgłoszony na policję.

i) Nieprzestrzeganie przez ucznia powyższych zakazów ma wpływ na jego ocenę zachowania.

6) Właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

a) Uczeń zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów z należytym szacunkiem, nie używa wulgarnych słów, nie jest arogancki.

b) Uczeń odznacza się wysoka kulturą osobistą - w trakcie rozmowy z osoba dorosłą nie trzyma rąk w kieszeni, stoi wyprostowany.

c) Uczeń w stosunku do kolegów i koleżanek odznacza się wysoką kultura osobistą – nie ubliża, nie znieważa, itp.

d) Uczeń przeciwstawia się i reaguje na przejawy brutalności.

e) Uczeń stosuje formy grzecznościowe.

f) Uczeń starszy otacza opieką młodszego kolegę.

g) Niewłaściwe zachowanie ucznia wpływa na ocenę jego zachowania.

 

 

 

 

NAGRODY I KARY ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY OD KAR

 

§81

 

W toku nauki szkolnej uczeń może otrzymywać nagrody i wyróżnienia:

66. punkty dodatnie do oceny zachowania zgodnie z WZO,

67. ustna pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy,

68. ustna pochwała udzielona wobec nauczycieli i dyrekcji szkoły,

69. pochwała udzielona na apelu szkolnym,

70. list pochwalny do rodziców.

Powyższe nagrody uczeń może otrzymać za:

72. dobre i bardzo dobre wyniki w nauce,

73. wzorowe zachowanie,

74. pracę społeczną na rzecz szkoły lub klasy,

75. inne osiągnięcia.

Na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzymuje nagrodę książkową lub dyplom za:

77. ukończenie szkoły z wyróżnieniem,

78. promocję z wyróżnieniem,

79. 100% frekwencję,

80. osiągnięcia czytelnicze,

81. wyróżnienia w gminnych i udział w następnych etapach konkursów,

Za szczególne zaangażowanie w organizację życia szkoły uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową.

 

§82

 

Kary stosowane w szkole za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły, lekceważenie obowiązków szkolnych i niewłaściwe zachowania nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Należą do nich:

28. punkty ujemne do oceny zachowania zgodnie z WZO,

29. zwrócenie uwagi przez nauczyciela lub wychowawcę,

30. upomnienie przez wychowawcę wobec klasy,

31. upomnienie przez dyrektora szkoły,

32. wezwanie rodziców do szkoły i powiadomienie ich o nagannym zachowaniu ucznia,

33. nagana w obecności całej szkoły udzielona przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym, o czym należy powiadomić rodziców,

34. naprawienie wyrządzonej szkody.

 

§83

 

Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary poprzez:

wpis w dzienniczku ucznia,

rozmowy indywidualne,

informację wychowawcy na zebraniu klasowym,

informację na piśmie od dyrektora szkoły.

 

§84

 

26. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnienia, a cała sprawa powinna być wnikliwie rozpatrzona.

27. Uczeń może odwoływać się od kary zastosowanej wobec niego przez wychowawcę lub dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od jej wymierzenia. W tym celu:

zgłasza ustne uzasadnienie do wychowawcy lub dyrektora, uzasadnienie na piśmie mogą złożyć jego rodzice,

wychowawca lub dyrektor rozpatruje w porozumieniu z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim uzasadnienie odwołania,

3)osoba stosująca karę przedkłada zainteresowanemu uczniowi i jego rodzicom decyzję, od której w/w mogą odwołać się do organu nadzorującego szkołę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§85

 

Projekt statutu i projekt zmian w statucie przygotowuje Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie.

Statut oraz zmiany w statucie zatwierdza w drodze uchwały Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie.

Uchwalony statut oraz zmiany w statucie Rada Pedagogiczna przesyła celem sprawdzenia jego zgodności z prawem Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.

Mazowiecki Kurator Oświaty może uchylić Statut szkoły, albo niektóre jego postanowienia, jeśli są sprzeczne z prawem.

 

 

§86

 

Szkoła używa stempla z napisem „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie 05-306 Jakubów, tel.757-91-31, NIP 822-194-74-81”.

 

Szkoła posiada pieczęć urzędową metalową okrągłą małą i dużą z wizerunkiem orła pośrodku i nazwą w otoku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie.

 

 

 

§87

 

Szkoła posiada własny ceremoniał szkoły.

 

 

§88

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§89

 

Obsługę finansowo-księgową szkoły prowadzi Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Jakubowie.

 

 

 

 

§90

 

Jest to tekst jednolity dokumentu, zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu

25 sierpnia 2010r. Statut obowiązuje od dnia uchwalenia.

Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej; uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły.

Z wnioskami w sprawie zmian statutu mogą występować organy szkoły, o których mowa w rozdziale 6 ust.1.

Niniejszy Statut jest dostępny w bibliotece i gabinecie dyrektora szkoły. Statut jest także w posiadaniu wszystkich organów szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

 

Załącznikami do Statutu Szkoły są:

1. Szkolny Program Wychowawczy

2. Szkolne Zasady Oceniania

3. Szkolny Program Profilaktyczny

4. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci agresją, przemocą, przestępczością i demoralizacją

5. Działania interwencyjne

6. Regulamin dyżurów nauczycielskich

7. Regulamin biblioteki szkolnej

8. Regulamin wycieczek szkolnych

9. Regulamin imprez i uroczystości szkolnych

 

10. Regulamin Samorządu Uczniowskiego